Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

legilimencja
legilimencja
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
legilimencja
legilimencja
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
legilimencja
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viatoniewszystko toniewszystko
legilimencja
0541 4727 500
Reposted fromantichris antichris viatoniewszystko toniewszystko
legilimencja
"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover
legilimencja
9416 fe21 500
Reposted fromrichardth richardth viatoniewszystko toniewszystko
legilimencja
2722 0201
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko

March 10 2018

2762 39ee
Reposted fromdivi divi viaMigotliwa Migotliwa
legilimencja
legilimencja
6936 b787 500
legilimencja
5053 d8eb
Reposted fromsavatage savatage viaevanescence evanescence
legilimencja
8045 08bd 500
Reposted fromantichris antichris viaganzrockbar ganzrockbar
legilimencja
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamy-anxieties my-anxieties
legilimencja
9531 9e21 500
Reposted fromtfu tfu viakundel kundel
legilimencja
legilimencja
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viamy-anxieties my-anxieties
legilimencja
5247 48ea 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl