Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

0832 f0e7 500

dynamitefists:

Edinburgh, Scotland. 1950

8509 47ed 500
2544 7503 500

classy-captain:

#classyuploads   house design

legilimencja
4823 5d80 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viakundel kundel
legilimencja
legilimencja
6684 db5f 500
Reposted fromyikes yikes viaMigotliwa Migotliwa
legilimencja
5761 0efa 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamy-anxieties my-anxieties
7172 22b3
6981 0c0e
Reposted fromSkydelan Skydelan viaM-M M-M
legilimencja
7525 e6dd 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viakundel kundel
legilimencja
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viakundel kundel
legilimencja
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viakundel kundel
legilimencja
8916 7d66
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagajka gajka
6934 3748 500
Reposted fromtron tron viaganzrockbar ganzrockbar
legilimencja
9532 1787 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaganzrockbar ganzrockbar
legilimencja
8627 47ab
Reposted fromursa-major ursa-major viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
legilimencja
4845 5084
legilimencja
4453 0b26 500
Reposted fromlove-autumn love-autumn
legilimencja
4460 2de9 500
Reposted fromlove-autumn love-autumn
legilimencja
9213 e254
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-anxieties my-anxieties
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl